ข้อมูลข่าวสาร กิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน

- ประกาศเรียกประชุมสภาอบต.น้ำเกี๋ยน สมัยประชุมสามัญ สมัยแรกประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ มีกำหนดไม่เกิน ๑๕ วัน พร้อมกำหนดวันประชุมในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน จึงประกาศมาให้ทราบทั่วกัน ( ๔ มกราคม ๒๕๕๖)
- ประกาศเชิญประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ เรื่องที่จะพิจารณา กำหนดสมัยประชุมสามัญปี ๒๕๕๖ การติดตามประเมินผลแผน ๓ ปี ติดตามประเมินผลแผนยาเสพติดปี ๒๕๕๕ และเรื่องอื่นๆ ( ๗ มกราคม ๒๕๕๖)
- ประกาศการกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี ๒๕๕๖ จำนวน ๔ สมัย (๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖)
- ประชาสัมพันธ์การประกาศเรียกประชุมสภาฯสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๑-๑๕ เมษายน ๒๕๕๖ (๑๕ มีนาคม ๒๕๕๖)
-ประชาสัมพันธ์ประกาศเชิญประชุม สามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๕๖ ในวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เรื่องที่จะพิจารณาโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณและการจ่ายขาดเงินสะสม และวาระอื่นๆ (๕ เมษายน ๒๕๕๖)

- ประชาสัมพันธ์การประกาศเรียกประชุมสภาฯสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ (๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖)

-ประกาศเชิญประชุม สามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๕๖ ในวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เรื่องที่จะพิจารณา การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ วาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการ พิจารณาร่างแผนพัฒนา ๓ ปี (๒๕๕๗-๒๕๕๙) (๓ มิถุนายน ๒๕๕๖)
-ประชาสัมพันธ์ การกำหนดวันประชุมสภา ประกาศเชิญประชุม สามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๕๖ ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. และขอเชิญร่วมประชุม เรื่องที่จะพิจารณา การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ วาระที่ ๒ ขั้นฉ)แปรญัตติและวาระที่ ๓ ขั้นลงมติ (๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖)
- ประชาสัมพันธ์การกำหนดประชุมและขอเชิญประชุมสภาฯสมัย สามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๕๖ ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. เรื่องจะพิจารณา ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ วาระที่ ๑ รับหลักการ (๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖)
- ประชาสัมพันธ์การนัดประชุมและขอเชิญร่วมประชุมสภาฯสมัย สามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๕๖ ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. เรื่องจะพิจารณา ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ วาระที่ ๒ วาระที่ ๓ และข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๗ วาระที่ ๑ รับหลักการ (๔ สิงหาคม ๒๕๕๖)
-ประชาสัมพันธ์ขอเชิญประชุมสภาฯสมัย สามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๕๖ ครั้งที่ ๓ ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. เรื่องจะพิจารณา ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๗ วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓ (๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๖)
-ประชาสัมพันธการนัดประชุมสภาฯสมัย วิสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๕๖ ในวันที่ ๑๙ พฤศิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. เรื่องจะพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม และพิจารณาโอนและเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ (๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖)
- ประกาศเรียกประชุมสภาอบต.น้ำเกี๋ยน สมัยประชุมสามัญ สมัยแรกประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ มีกำหนดไม่เกิน ๑๕ วัน พร้อมกำหนดวันประชุมในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน จึงประกาศมาให้ทราบทั่วกัน ( ๘ มกราคม ๒๕๕๗)
- ขอเชิญประชุม สามัญ สมัยแรก ครั้งแรก ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. เรื่อง กำหนดสมัยประชุม ๕๘ การพิจารณาให้ความเห็นชอบการทำกิจการนอกเขต ของอบต.น้ำแก่น จ่ายขาดเงินสะสม ประเมินผลแผน ๓ ปี และยาเสพติด ๕๖ (๑๐ มกราคม ๒๕๕๗)
-ประกาศการกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี ๒๕๕๗ จำนวน ๔ สมัย (๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗)
-ประชาสัมพันธ์เชิญประชุมสภาฯสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๕๗ ในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. เรื่อง พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ และเรื่องอื่นๆ (๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗)
-ประกาศ การเรียกประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก (6 มกราคม 2558)
-ประกาศ การกำหนดวันประชุมสภาฯ (6 มกราคม 2558)
-ประกาศ เรียกประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2/2558 (13 มีนาคม 2558 )
-ประกาศ การกำหนดวันประชุมสภาฯ (13 มีนาคม 2558)
-ประกาศ ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาฯ (1 พฤษภาคม 2558)
-ประกาศ ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาฯ ((25 พฤษภาคม 2558)
-ประกาศ เรียกประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3/2558 (25 พฤษภาคม 2558)
-ประกาศ เรียกประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4/2558 (9 กรกฎาคม 2558)
-ประกาศ ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาฯ (3 สิงหาคม 2558)
-ประกาศ ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาฯ (14 สิงหาคม 2558)
-ประกาศ ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาฯ (4 กันยายน 2558)
-ประกาศ ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาฯ (20 กันยายน 2558)
-ประกาศ ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาฯ (6 พฤศจิกายน 2558)
-ประกาศ เรียกประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก (7 มกราคม 2559)
-ประกาศ การกำหนดสมัยประชุมสามัญ (1 กุมภาพันธ์ 2559)
-ประกาศ เรียกประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2/2559 (15 มีนาคม 2559 )
ปี 2560

4 ม.ค.60

ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภา อบต.น้ำเกี๋ยน สมัยสามัญ สมัยแรก ระหว่างวันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2560

25 ม.ค.60

ขอเชิญประชุมสภา อบต.น้ำเกี๋ยน สมัยสามัญสมัยแรก ครั้งแรก ในวันที่ 1 ก.พ.60เวลา 13..00น. ณ ห้องประชุม อบต.น้ำเกี๋ยน

1 ก.พ.60

ประชาสัมพันธ์การกำหนดสมัยประชุมสภา อบต.น้ำเกี๋ยน สมัยสามัญ ประจำปี 2559 จำนวน 4 สมัยดังนี้
-สมัยประชุมสามัญ สมัยที่  1    ระหว่างวันที่  1   ถึง  15  กุมภาพันธ์ 2559
-สมัยประชุมสามัญ สมัยที่  2  ระหว่างวันที่  1   ถึง  15  พฤษภาคม 2560
-สมัยประชุมสามัญ สมัยที่  3  ระหว่างวันที่  1   ถึง  15  สิงหาคม    2560 
-สมัยประชุมสามัญ สมัยที่  4  ระหว่างวันที่  1   ถึง  15  ธันวาคม    2560 
และกำหนดให้วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญสมัยแรก ครั้งแรก และมีกำหนดจำนวน 15 วันคือระหว่างวันที่ 1 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2561 

4 ก.พ.60

ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.๒๕60 ระหว่างวันที่ 1   ถึง  15  พฤษภาคม 2560

1 พ.ค.60

ขอเชิญประชุมสภา อบต.น้ำเกี๋ยน สมัยประชุมสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560  ครั้งที่ 1 ในวันที่ 8 พฤษภาคม  2560 ตั้งแต่เวลา 13.๐๐น.เป็นต้นไป ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน

19 มิ.ย.60

ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยนสมัยประชุมวิสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไปมีกำหนดไม่เกินสิบห้าวัน

19 มิ.ย.60

ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยนสมัยประชุมวิสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี 2560 ในวันที่ 23 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00น.เป็นต้นไป

19 มิ.ย.60

ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา อบต.น้ำเกี๋ยน สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์  2560

23 มิ.ย.60

ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา อบต.น้ำเกี๋ยน สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม  2560

 

5 ก.ค. 60

ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยนสมัยประชุมสามัญสมัยที่ 3 ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕60 และมีกำหนดไม่เกินสิบห้าวัน 

7 ส.ค. 60

การนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน สมัยประชุมสามัญสมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2560  ครั้งที่ 1 ในวันศุกร์ ที่ 11 สิงหาคม  2560 เวลา 13.๐๐น. ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน

15 ส.ค.60

ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา อบต.น้ำเกี๋ยน สมัยวิสามัญสมัยที่ 1  ประจำปี พ.ศ. 2560  ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560

15 ส.ค.60

ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาการประชุมสภา อบต.น้ำเกี๋ยน นายอำเภอภูเพียง ได้อนุญาตให้ขยายเวลาการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.๒๕60 ระหว่างวันที่ 15 – 30 สิงหาคม 2560 

22 ส.ค.60

การนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน สมัยประชุมสามัญสมัยที่ 3 ประจำปี 2560  ครั้งที่ 2 ในวันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560 เวลา 13.๐๐น. ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน

  4 ก.ย.60

ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา อบต.น้ำเกี๋ยน สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที 11 สิงหาคม 2560

6 พ.ย.60

ประชาสัมพันธ์เรียกประชุมสภา อบต.น้ำเกี๋ยน สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.๒๕60 ในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕60 และมีกำหนดไม่เกินสิบห้าวัน  

4 ธ.ค.60

การนัดประชุมสภา อบต.น้ำเกี๋ยน สมัยประชุมสามัญสมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2560  ครั้งที่ 1 ในวันศุกร์ ที่ 15 ธันวาคม  2560 เวลา 09.๐๐น. ณ  ห้องประชุม อบต.น้ำเกี๋ยน

18 ธ.ค.60

ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา อบต.น้ำเกี๋ยน สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560

ปี 2562

18 ก.ค.61

ประชาสัมพันธ์เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.๒๕61 ในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕61 และมีกำหนดไม่เกินสิบห้าวัน  

31 ก.ค.61

ประชาสัมพันธ์การนัดประชุมสภา สมัยประชุมสามัญสมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2561  ครั้งที่ 1 ในวันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม  2561 ตั้งแต่เวลา 09.๐๐น. อบต.น้ำเกี๋ยน

6 ส.ค.61

ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา อบต.น้ำเกี๋ยน สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2 ไปแล้วเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561

10 ส.ค.61

ประชาสัมพันธ์การนัดประชุมสภา สมัยประชุมสามัญสมัยที่ 3 ประจำปี 2561  ครั้งที่ 2 ในวันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.๐๐ น.เป็นต้นไป ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน

20 ส.ค.61

ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา อบต.น้ำเกี๋ยน สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1 ไปแล้วเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561

17 ก.ย.61

ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่ 3 ประจำปี 2561 นับตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2561 และมีกำหนดไม่เกินสิบห้าวัน

18 ก.ย.61

ประชาสัมพันธ์การนัดประชุมสภา สมัยประชุมวิสามัญสมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2561  ครั้งที่ 1 ในวันที่ 26 กันยายน  2561 ตั้งแต่เวลา 09.๐๐น.เป็นต้นไป ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน

12 พ.ย.61

ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยนสมัยประชุมสามัญสมัยที่ 4 ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 1-15 ธันวาคม 2561

 3 ธ.ค.61

ประชาสัมพันธ์การนัดประชุมสภา สมัยประชุมวิสามัญสมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2561  ครั้งที่ 1 ในวันที่ 13 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.๐๐น.เป็นต้นไป ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน

13 ธ.ค.61

ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา สมัยประชุมวิสามัญสมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2561  ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 26 กันยายน  2561

17 ธ.ค.62

ประชาสัมพันธ์การกำหนดสมัยประชุมสภา อบต.น้ำเกี๋ยน สมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2562 จำนวน 4 สมัย
สมัยที่ 1  ระหว่างวันที่  1   ถึง  15  กุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 15 วัน     
สมัยที่ 2  ระหว่างวันที่  1   ถึง  15  พฤษภาคม 2562 จำนวน 15 วัน
สมัยที่ 3  ระหว่างวันที่  1   ถึง  15  สิงหาคม 2562 จำนวน 15 วัน       
สมัยที่ 4  ระหว่างวันที่  1   ถึง  15  ธันวาคม 2562 จำนวน 15 วัน
และกำหนดให้วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญสมัยแรก ครั้งแรก และมีกำหนดจำนวน 15 วันคือระหว่างวันที่ 1 ถึง 15 กุมภาพันธ์

10 ม.ค.62

ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยนสมัยประชุมสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2562

7 ก.พ.62

ประชาสัมพันธ์การนัดประชุมสภา สมัยประชุมสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562  ครั้งที่ 1 ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 09.๐๐น.เป็นต้นไป ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน