องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน ประชุมชี้แจงและกำหนดแนวทางการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะของอปท.

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน ได้ประชุมคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน เห็นความสำคัญของการประเมินฯ ดังกล่าวเปรียบเสมือนเครื่องมือตรวจสุขภาพ องค์กรประจำปีเพื่อให้ทราบถึงสถานะและปัญหาการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรซึ่งจะช่วยให้สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนา องค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การให้บริการสามารถอำนวยความสะดวก และตอบสนองต่อประชาชนได้ดียิ่งขึ้น