องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน www.namkainlocal.com , Email: saraban_06551406@dla.go.th, 054-719417 ,

แบบฟอร์ม
 
ประวัติตำบล
นโยบายการบริหารงาน
วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์
กิจกรรม
O3 อำนาจหน้าที่ของอบต.
O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
O1 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
O6 กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือ การปฏิบัติงานของอบต.
พรบ./พรก.
บุคลากร
**O2 คณะผู้บริหารอบต.
**สภาอบต.
**ปลัดอบต.น้ำเกี๋ยน
**สำนักงานปลัด
**กองคลัง
**กองการศึกษาฯ
**กองช่าง
 
ข้อมูลสารสนเทศ
>ข้อมูลทะเบียนประวัติข้าราชการอบต.น้ำเกี๋ยน
-ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน
1.สำนักงานปลัด
-หัวหน้าสำนักงานปลัด
-เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
-นักพัฒนาชุมชน
2.กองคลัง
-ผู้อำนวยการกองคลัง
-นักวิชาการการเงินและบัญชี
-นักวิชาการจัดเก็บรายได้
-เจ้าพนักงานพัสดุ
3.กองช่าง
- ผู้อำนวยการกองช่าง-
-นายช่างโยธา
4.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
-ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
> มุมอาเซียน
> ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารราชการ
> ดาวน์โหลดตราสัญลักษณ์อบต.น้ำเกี๋ยน
> เว็ปไซค์ อปท.
> ระบบข้อมูลกลาง อปท.
> ข้อมูล อปท.
> มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง อบต.
 
ระบบสารสนเทศ
> ระบบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอปท.
> ระบบเบี้ยยังชีพ

> ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหารและ

สมาชิก อปท.
> ระบบบันทึกบัญชีท้องถิ่น (E-LAAS)
> เว๊ปไซค์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
> เว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดน่าน

> การวางแผนและประเมินผล (E-Plan)

> ควบคุมภายใน
> ระบบข้อมูลบุคลากร อปท.
> คู่มือการปฏิบัติ ( Competency )
ข้อมูลข่าวสาร
>ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

>คณะศึกษาดูงานพื้นที่ต.น้ำเกี๋ยน

>แผนที่เดินทางมาน้ำเกี๋ยน
>ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยว ต.น้ำเกี๋ยน
> ข้อมูลข่าวสาร อบต.
>หนังสือราชการกรมฯ
>พรบ./พรก.
>กฏกระทรวง/ระเบียบ/ข้อบังคับ
>มติก.อบต.จ.น่าน
>ทีวี-โทรทัศน์
  ช่อง 3   
  ช่อง 5  
  ช่อง 7  
  ช่อง 9  
  ช่อง 11  
  ช่อง TITV 

>หนังสือพิมพ์-ข่าว
ไทยรัฐ 
  เดลินิวส์ 
  มติชน   
  คม ชัด ลึก 
  บ้านเมือง 
  ข่าวสด 
  แนวหน้า 
  ผู้จัดการ 
  กรุงเทพธุรกิจ 
  ฐานเศรษฐกิจ 
  ประชาชาติธุรกิจ 
  ไทยโพสต์  
  บางกอก โพสต์ 
  โพสต์ทูเดย์ 
  สยามกีฬา 
  The Nation 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
> ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต
 
> บันทึกข้อตกลงร่วมกันของบุคลากรในอบต.น้ำเกี๋ยน เรื่อง กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 
> ประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
 
> ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
 
> ประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
 
> ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
 
> คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
 
> โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี  2564  
 
> แผ่นพับจริยธรรมของข้าราชการ และการส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการรักษาวินัย
 
> ประกาศนโยายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
 
> ประกาศมาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน
 
> ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
 
> ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
 
> โครงการ "อบต.น้ำเกี๋ยน ปลูกจิตสำนึก ฝึกวินัย 3มี
 
> แผนปฏิบัติการการพัฒนาข้าราชการพนักงานส่วนตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบล น้ำเกี๋ยน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563
 
> แผนอัตรากำลัง 3 ปี สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566
 
> แผนอัตรากำลัง 3 ปี สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1)
 
> ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล,เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานครู องค์การบริหารส่วนตำบล และเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
 
> ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์จำนวนครั้งการลาและการมาทำงานสายของ พนักงานส่วนตำบลเพื่อพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน
 
> นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 
> ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้ง ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งประเภททั่วไปและ ประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
 
> ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2562
 
> ประกาศก.อบต.จังหวัดน่าน เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
 
> ประกาศอบต.น้ำเกี๋ยน เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
 
> ระกาศอบต.น้ำเกี๋ยน เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
 
> ประกาศอบต.น้ำเกี๋ยน เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ส่วนรวม
 
> ประกาศอบต.น้ำเกี๋ยน เรื่อง มาตรการ กลไกในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียเข้่ามามีส่วนร่วม ในการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน
 
> ประกาศอบต.น้ำเกี๋ยน เรื่อง มาตรการใช้ดุลพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี
 
> มาตรการการสร้างจิตสำนึกและตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ ประจำปี 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน
 
> ประกาศอบต.น้ำเกี๋ยน เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ยืมครุภัณฑ์หรือวัสดุคงทนของอบต.น้ำเกี๋ยน
 
> มาตรการ เฝ้าระวังการคอร์รัปชั้นโดยภาคประชาชน
 
> ประกาศอบต.น้ำเกี๋ยน เรื่อง เจตจำนงต่อต้านการทุจริต
 
> ประกาศอบต.น้ำเกี๋ยน เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ