องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน www.namkainlocal.com , Email: saraban_06551406@dla.go.th, 054-719417,054-719418
คู่มือการปฏิบัติงานหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
- คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่องการบริหารงานพัสดุภายใต้ พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- คู่มือการจัดทำหรือการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- คู่มือการปฏิบัติงาน (013-1-1งานพัฒนาชุมชน)
- คู่มือการปฏิบัติงาน (งานป้องกันและบรรเทาสารธาณภัย)
- คู่มือการปฏิบัติงาน (กองช่าง) (งานขออนุญาตก่อสร้างอาคาร)
- หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลตำแหน่งครู เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยาฐานะสูงขึ้น พ.ศ.2561
- มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล(ฉบับที่2)พ.ศ.2561
- หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล(ฉบับที่2)พ.ศ.2561
- แนวทางปฏิบัติในการเลื่่อนเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล/ องค์การบริหารส่วนตำบลสำหรับตำแหน่งในระบบวิทยฐานะ
- หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2562
- มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่3)
- มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่4)
- มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่5)
- มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่6)
- หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการให้ดำรง ตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ฉบับที่2) พ.ศ.2562
- หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563
- หลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล
- ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผลการปฎิบัติงาน และการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น
- คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- คู่มือการจัดทำและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่
- คู่มือปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
- คู่มือการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
- คู่มือสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา
- คู่มือและแนวทางปฏิบัติเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบจำแนกตำแหน่งของข้าราชการส่วนท้องถิ่น จากระบบซีเป็นระบบแท่ง
- คู่มือการปฏิบัติงานด้านวินัย
- คู่มือการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
- คู่มือการใช้งานระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- คู่มือการจัดทำบัตรข้าราชการ
- คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ
- คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี
- รูปแบบการจำแนกรายรับ รายจ่าย
- คู่มือปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์
- คู่มือแนวทางการจัดการระบบควบคุมภายใน และการประเมินผลการควบคุมภายใน
- คู่มือการเข้ารับบริการและการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น
- กระบวนการจัดการบริหารจัดการความรู้
- องค์ประกอบหลักของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
- คู่มือใช้งานระบบ e-GP กรณีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำหรับหน่วยงานภาครัฐ
- คู่มือการเปิดเผยข้อมูลราคากลาง ในระบบ e-GP
- คู่มือการลงทะเบียนคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (งานก่อสร้าง)
- คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลการใช้พลังงาน หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ (www.e-report.energy.go.th)
- การแก้ไขคำสั่งและยกเลิกคำสั่ง
- ตัวอย่าง รหัสครุภัณฑ์
- คู่มือการกรอกทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- คู่มือตัวอย่างคำสั่งด้านบุคลากร
- คู่มือปฏิบัติงานพัสดุ
- คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- คู่มือปฏิบัติงานจัดเก็บภาษี