ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง ร้องเรียนร้องทุกข์ทั่วไป ร้องเรียนประพฤติมิชอบ ติดต่อเรา
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน 173 หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำเกี๋ยน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน www.namkainlocal.com , Email: namkain@hotmail.com, โทร.054-719417 ,โทรสาร 054-719418

แบบฟอร์ม
 
ประวัติตำบล
นโยบายการบริหารงาน
วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์
กิจกรรม
O3 อำนาจหน้าที่ของอบต.
O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
O1 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
O6 กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือ การปฏิบัติงานของอบต.
พรบ./พรก.
บุคลากร
**O2 คณะผู้บริหารอบต.
**สภาอบต.
**ปลัดอบต.น้ำเกี๋ยน
**สำนักงานปลัด
**กองคลัง
**กองการศึกษาฯ
**กองช่าง
 
ข้อมูลสารสนเทศ
> มุมอาเซียน
> ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารราชการ
> ดาวน์โหลดตราสัญลักษณ์อบต.น้ำเกี๋ยน
> เว็ปไซค์ อปท.
> ระบบข้อมูลกลาง อปท.
> ข้อมูล อปท.
> มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง อบต.
 
ระบบสารสนเทศ
> ระบบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอปท.
> ระบบเบี้ยยังชีพ

> ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหารและ

สมาชิก อปท.
> ระบบบันทึกบัญชีท้องถิ่น (E-LAAS)
> เว๊ปไซค์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
> เว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดน่าน

> การวางแผนและประเมินผล (E-Plan)

> ควบคุมภายใน
> ระบบข้อมูลบุคลากร อปท.
> คู่มือการปฏิบัติ ( Competency )
ข้อมูลข่าวสาร
>ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

>คณะศึกษาดูงานพื้นที่ต.น้ำเกี๋ยน

>แผนที่เดินทางมาน้ำเกี๋ยน
>ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยว ต.น้ำเกี๋ยน
> ข้อมูลข่าวสาร อบต.
>หนังสือราชการกรมฯ
>พรบ./พรก.
>กฏกระทรวง/ระเบียบ/ข้อบังคับ
>มติก.อบต.จ.น่าน
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
> 021 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
> 023 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
> o24 รายงานผลการจัดซื้อจ้างจ้าง
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
>O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
>o26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
>O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล

>O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคลประจำปี

=029 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการ ทุจริตและประพฤติมิชอบ
=o30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ
=o31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบประจำปี
=o32 ช่องทางรับฟังความคิดเห็น ต่อการดำเนินงาน
=o33 การเปิดโอกาสให้เกิดการส่วนร่วม
 
=034 ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
=035 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
-รายงานโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส ในการปฏิบัติราชการ
=o36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
=o37 การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต
=o38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
=o39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
=o40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการ ป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2564 (ต.ค.63-มี.ค.64)
=o41รายงานผลการดำเนินการป้องกัน การทุจริต ประจำปี พ.ศ.2563
=042 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
=o43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริม คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 

การปฏิบัติงาน-การให้บริการ
=o13 คู่มือการปฏิบัติงานหรือมาตรฐาน การปฏิบัติงาน
=o14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
=o15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ตุลาคม 2563
พฤศจิกายน 2563
ธันวาคม 2563
มกราคม 2564
กุมภาพันธ์ 2564
มีนาคม 2564
=o16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการ ให้บริการ
=o17 E-Service
 
 
= แผนที่ตั้งหน่วยงาน Google Maps
 
 
 
 
ประกาศการจัดซื้อ จัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจ้าง
- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1 ตุลาคม 2563)
- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพิ่มเติม (20 มกราคม 2564)
- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 
จัดซื้อ-จัดจ้าง

- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกส์คอนกรีตทับผิวถนนเดิมภายในหมู่บ้าน บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (22 มกราคม 2564)

- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกส์คอนกรีตทับผิวถนนเดิมภายในหมู่บ้าน บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (22 มกราคม 2564)
- ประกาศปรกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ไม่มีไหล่ทาง) สายห้วยริน บ้านต้นกอก หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำเกี๋ยน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (19 พ.ค.63)
- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตโดยการเสริมผิวพาราแอสฟัลท์ติก หมู่ที่ 2-3 (27 มี.ค.63)
- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตโดยการเสริมผิวพาราแอสฟัลท์ติก หมู่ที่ 3-4 (27 มี.ค.63)
- ประกาศประกวดราคาก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ (12 กุมภาพันธ์ 2562)
- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณหนองขี้แร้ง-บริเวณสวนนายวรวุฒิ มูลฐี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิส์ (e-bidding) 13 ธันวาคม 2561
- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(บริเวณสามแยกสวนายเติมศักดิ์ ทะเกียง-สี่แยกสวนนายวินัย ธิราช) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 ธันวาคม 2561
- ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายห้วยคำ) หมู่ที่ 1 (25 กรกฎาคม 2560)
- ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหมู่ที่ 2 (26 พฤษาคม 2560)
- ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหมู่ที่ 3 (26 พฤษาคม 2560)
- ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหมู่ที่ 5 (26 พฤษาคม 2560)
- ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง-โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์-ม.1-2-5 (22 ก.พ.62)
- ประกาศเผยแพร่สัญญาจ้าง-โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์-ม.1-2-5 (27 ก.พ.62)
- ประกาศเผยแพร่สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสวนนายเติมศักดิ์-ทะเกียง-ม.4 (16ม.ค.62)
- ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสวนนายเติมศักดิ์-ทะเกียง ม.4 (24 ธ.ค.61)
- ประกาศผลการจัดจ้างคก.ก่อสร้างถนนคสล.ม.4 (บริเวณหนองขี้แร้ง-บริเวณสวนนายวรวุฒิ มูลฐี) (2 ม.ค.62)
- ประกาศเผยแพร่สัญญาจ้าง-คก.ก่อสร้างถนน-คสล.ม.4 (บริเวณหนองขี้แร้ง-บริเวณสวนนายวรวุฒิ มูลฐี) (23 มกราคม 2562)
 
รายละเอียดราคากลาง
- ราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำงานกองการศึกษา อบต.น้ำเกี๋ยน (10 ก.ย.64)
- ราคากลาง โครงการก่อสร้างฝาปิดรางน้ำม.2 (9 ก.ย.64)
- ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบริเวณสามแยกสวนนายเทอญ ใจจันทร์ -บริเวณสานนายเสนอ พรมเกษา ม.2 (7 ก.ย.64)
- ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบริเวณสามแยกป่าสุสานบ้านไร่สามัคคี - บริเวณสวนนายประภาส ถายอด ม.5 (7 ก.ย.64)
- ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางสามแยกบริเวณนานายสมบูรณ์ แก่นธิยา -สามแยกนานายคาด ดีสีใส ม.3 (7 ก.ย.64)
- ราคากลาง โครงการก่อสร้างปรับปรุงหอประชุมหมู่บ้านม.1 (23 สิงหาคม 2564)
- ราคากลาง โครงการเสริมหินคลุกไหล่ทางสายห้วยคำม.1 (23 สิงหาคม 64)
- ราคากลาง โครงการก่อสร้างตลาดรับซื้อยางพาราม.4 (23 สิงหาคม 64)
- ราคากลาง โครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารศพด. (23 สิงหาคม 2564)
- ราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำม.5 (2-08-64)
- ราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.ม.2 (2-08-64)
- ราคากลาง โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำคสล.ม.4 (2-08-64)
- ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านน้ำเกี๋ยนใต้ ม.1 (19 พฤษภาคม 2564)
- ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านใหม่สันติสุข ม.5 (19 พฤษภาคม 2564)
-ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านตันกอก หมู่ที่ 3 สายทางบ้านนายสุทธิพงษ์ ธนะวงค์ (15 กุมภาพันธ์ 2564)
-ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านน้ำเกี๋ยนใต้ หมู่ที่ 1 บริเวณสามแยกบ้านนายสวัสดิ์ ซางนา บ้านนายถาวร จิตมะโน (15 กุมภาพันธ์ 2564)
-ราคากลาง โครงการลาดยางแอสฟัลท์ติกส์คอนกรีตทับผิวถนนเดิมภายในหมู่บ้านม.3 (19 มกราคม 2564)
-ราคากลาง โครงการลาดยางแอสฟัลท์ติกส์คอนกรีตทับผิวถนนเดิมภายในหมู่บ้านม.4 (19 มกราคม 2564)
-ราคากลาง โครงการว่างท่อประปาหมู่บ้าน ม.3 (4 มกราคม 2564)
-ราคากลาง โครงการต่อเติมหลังคาด้านข้างชานพักบันไดสำนักงานอบต.น้ำเกี๋ยน (22 ธันวาคม 2563)
-ราคากลาง โครงการปรัปบรุงระบบประปาหมู่บ้าน ม.4 (18 ธ.ค.2563)
-ราคากลาง โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ม.2 (10 ก.ย.2563) แบบบก.01
-ราคากลาง โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ม.5 (31 ส.ค.2563) แบบแปลน
-ราคากลาง โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน-ม.3 ( 25 ส.ค.2563) แบบแปลน
-ราคากลาง โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน-ม.1 ( 25 ส.ค.2563) แบบแปลน
-ราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารแปรรูปผลผลิตการเกษตรกลุ่มแม่บ้าน หมู่ที่1 (21 พ.ค.63)
-ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน-คสล.-สายห้วยริน-ม.3 (13 พ.ค.63)
-ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน-คสล.-สายห้วยริน-ม.3 (13 พ.ค.63)
-ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน-คสล.-สายกิ่วม่วง-ม.5 (13 พ.ค.63)
-ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน-คสล.-สายบ้านนางไกรทอง-คำฝั้น (13 พ.ค.63)
-ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน-คสล.-สายเขียงเก้าดู่-ม.5 (13 พ.ค.63)
- ราคากลาง ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต เสริมผิวพาราแอสฟัลท์ติก หมู่ที่2-3 (27 มี.ค.63)
- ราคากลาง ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต เสริมผิวพาราแอสฟัลท์ติก หมู่ที่3-4 (27 มี.ค.63)
- ราคากลาง ราคากลางก่อสร้างถนน-คสล.-ไม่มีไหล่ทาง-พร้อมวางท่อ-คสล.-สายห้วยตาดน้อย-หมู่ที่-2 10 ม.ค. 63
- ราคากลาง ราคากลางก่อสร้างกำแพงกันดิน-คสล.-พร้อมถมดินไหล่ทาง-หมู่ที่-3 10 มกราคม 2563
- ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ไม่มีไหล่ทาง) หมู่ที่ 3 9 ธันวาคม 2562
- ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน-คสล.-ม.2-สายนาผง 18 พฤศจิกายน 2562
- ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน-คสล.-ม.4-สายบ้านนางกรุงทอง-นิ่มนวล 18 พฤศจิกายน 2562
- ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน-คสล.-ม.5-สายดอยดังน้อย 18 พฤศจิกายน 2562
- ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและลานจอดรถภายในอบต.น้ำเกี๋ยน 8 มีนาคม 2562
- ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 28 ก.พ.2562
- ราคากลาง ก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ 12 ก.พ. 2562
- ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเล็ก(บริเวณหนองขี้แร้ง-บริเวณสวนนายวรวุฒิ มูลฐี) 28 พ.ย. 2561
- ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(บริเวณสามแยกสวนายเติมศักดิ์ ทะเกียง-สี่แยกสวนนายวินัย ธิราช) 28 พฤศจิกายน 2561
- ราคากลางโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตตลาดยางพาราม.1 (20 มิถุนายน 2561)
- ราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงหอประชุมม.1 (20 มิถุนายน 2561)
- ราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคาร(ศพด.) (7 มิถุนายน 2561)
- ราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคสล.ม.2-ม.3 (11 พฤษภาคม 2561)
- ราคากลางโครงการก่อสร้างเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตม.5 (30 เมษายน 2561)
- ราคากลางโครงการก่อสร้างเสริมผิวยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.5 (30 เมษายน 2561)
-ราคากลางเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (4 เมษายน 2561)
- ราคากลางโครงการก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.ม.2 150 ม. (23 มีนาคม 2561)
- ราคากลางโครงการก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.ม.2 60 ม. (23 มีนาคม 2561)
- ราคากลางราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.ม.3 (23 กุมภาพันธ์ 2561)
- ราคากลางราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.3 (23 กุมภาพันธ์ 2561)
- ราคากลางการจัดซื้อสารส้มชนิดก้อนใสและปูนขาว (15 พฤศจิกายน 2560)

- ราคากลางโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กอบต.น้ำเกี๋ยน (17 สิงหาคม 2560)

-ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายห้วยคำ) (17 กรกฎาคม 2560)
-ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหมู่ที่ 2 (18 พฤษาคม 2560)
-ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหมู่ที่ 3 (18 พฤษาคม 2560)
-ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหมู่ที่ 5 (18 พฤษาคม 2560)
 
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
-สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้างเดือน ตุลาคม พ.ศ.2563
-สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้างเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563
-สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้างเดือน ธันวาคม พ.ศ.2563
-สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้างเดือน มกราคม พ.ศ.2564
-สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้างเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
-สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้างเดือน มีนาคม พ.ศ.2564
 
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ
-รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
-รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 
ปีงบประมาณพ.ศ.2564 -ไตรมาสที่ 1 -ไตรมาสที่ 2-ไตรมาศที่ 3
ปีงบประมาณพ.ศ.2563 - ไตรมาสที่ 1 - ไตรมาสที่ 2 - ไตรมาสที่ 3 -ไตรมาสที่ 4