จัดซื้อจัดจ้าง ร้องเรียนร้องทุกข์ทั่วไป ร้องเรียนประพฤติมิชอบ ติดต่อเรา
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน 173 หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำเกี๋ยน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน www.namkainlocal.com , Email: namkain@hotmail.com, โทร.054-719417 ,โทรสาร 054-719418

แบบฟอร์ม
 
ประวัติตำบล
นโยบายการบริหารงาน
วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์
กิจกรรม
O3 อำนาจหน้าที่ของอบต.
O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
O1 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
O6 กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือ การปฏิบัติงานของอบต.
พรบ./พรก.
บุคลากร
**O2 คณะผู้บริหารอบต.
**สภาอบต.
**ปลัดอบต.น้ำเกี๋ยน
**สำนักปลัด
**กองคลัง
**กองการศึกษาฯ
**กองช่าง
 
ข้อมูลสารสนเทศ
>ข้อมูลทะเบียนประวัติข้าราชการอบต.น้ำเกี๋ยน
-ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน
1.สำนักงานปลัด
-หัวหน้าสำนักงานปลัด
-เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
-นักพัฒนาชุมชน
2.กองคลัง
-ผู้อำนวยการกองคลัง
-นักวิชาการการเงินและบัญชี
-นักวิชาการจัดเก็บรายได้
-เจ้าพนักงานพัสดุ
3.กองช่าง
- ผู้อำนวยการกองช่าง-
-นายช่างโยธา
4.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
-ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
> มุมอาเซียน
> ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารราชการ
> ดาวน์โหลดตราสัญลักษณ์อบต.น้ำเกี๋ยน
> เว็ปไซค์ อปท.
> ระบบข้อมูลกลาง อปท.
> ข้อมูล อปท.
> มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง อบต.
 
ระบบสารสนเทศ
> ระบบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอปท.
> ระบบเบี้ยยังชีพ

> ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหารและ

สมาชิก อปท.
> ระบบบันทึกบัญชีท้องถิ่น (E-LAAS)
> เว๊ปไซค์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
> เว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดน่าน

> การวางแผนและประเมินผล (E-Plan)

> ควบคุมภายใน
> ระบบข้อมูลบุคลากร อปท.
> คู่มือการปฏิบัติ ( Competency )
ข้อมูลข่าวสาร
>ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

>คณะศึกษาดูงานพื้นที่ต.น้ำเกี๋ยน

>แผนที่เดินทางมาน้ำเกี๋ยน
>ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยว ต.น้ำเกี๋ยน
> ข้อมูลข่าวสาร อบต.
>หนังสือราชการกรมฯ
>พรบ./พรก.
>กฏกระทรวง/ระเบียบ/ข้อบังคับ
>มติก.อบต.จ.น่าน
>ทีวี-โทรทัศน์
  ช่อง 3   
  ช่อง 5  
  ช่อง 7  
  ช่อง 9  
  ช่อง 11  
  ช่อง TITV 

>หนังสือพิมพ์-ข่าว
ไทยรัฐ 
  เดลินิวส์ 
  มติชน   
  คม ชัด ลึก 
  บ้านเมือง 
  ข่าวสด 
  แนวหน้า 
  ผู้จัดการ 
  กรุงเทพธุรกิจ 
  ฐานเศรษฐกิจ 
  ประชาชาติธุรกิจ 
  ไทยโพสต์  
  บางกอก โพสต์ 
  โพสต์ทูเดย์ 
  สยามกีฬา 
  The Nation 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
> 021 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
> 023 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
> o24 รายงานผลการจัดซื้อจ้าง
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
>O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
>o26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
>O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล

>O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคลประจำปี

=029 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการ ทุจริตและประพฤติมิชอบ
=o30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ
=o31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบประจำปี
การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
=o32 ช่องทางรับฟังความคิดเห็น ต่อการดำเนินงาน
=o33 การเปิดโอกาสให้เกิดการส่วนร่วม

>> การประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านน้ำเกี๋ยนใต้

>> การประชุมประชาคมตำบลเพื่อการ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.2561-2565
>>สัมมนาสร้างความรู้สร้างความเข้าใจ กับผู้เกี่ยวข้องในการพัฒนาศักยภาพ ผลิตภัณฑ์และการท่องเที่ยวในรูปแบบ Home Stay ของชุมชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วม
 
 
=034 ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
=035 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
-รายงานโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส ในการปฏิบัติราชการ
=o36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
=o38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
=o39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
=o40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการ ป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2564 (ต.ค.63-มี.ค.64)
=o41รายงานผลการดำเนินการป้องกัน การทุจริต ประจำปี พ.ศ.2563
=042 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
=o43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริม คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
การปฏิบัติงาน-การให้บริการ
=o13 คู่มือการปฏิบัติงานหรือมาตรฐาน การปฏิบัติงาน
=o14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
=o15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ตุลาคม 2563
พฤศจิกายน 2563
ธันวาคม 2563
มกราคม 2564
กุมภาพันธ์ 2564
มีนาคม 2564
=o16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการ ให้บริการ
=o17 E-Service
 
 
= แผนที่ตั้งหน่วยงาน Google Maps
 
 
 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประกาศอบต.น้ำเกี๋ยน เรื่อง ยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาเอกสารอื่นๆที่ทางราชการออกให้กับประชาชน ในการติดต่อ ราชการของอบต.น้ำเกี๋ยน

ประกาศ อบต.น้ำเกี๋ยน เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล/พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น (เอกสารแนบ1,เอกสารแนบ2)

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน ประชาสัมพันธ์จุดทิ้งขยะอันตรายและขยะพิษโดยได้ จัดทำที่ทิ้งขยะอันตรายและขยะพิษ ณ บริเวณข้างพิพิธภัณฑ์อบต.น้ำเกี๋ยน เพื่อให้บริการประชาชนในพื้นที่ตำบลน้ำเกี๋ยนนำขยะอันตราย และขยะพิษ มาทิ้ง ณ จุดบริการนี้โดยองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยนจะมีการกำจัด ขยะอันตราย ตามแนวทางที่เกี่ยวข้องต่อไป (19 มีนาคม 2564)
- ประชาสัมพันธ์ การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
- ประชาสัมพันธ์ การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563
-ประชาสัมพันธ์โครงการบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่และให้คำปรึกษาแนะนำการชำระภาษี ปี 2562
 
 
O10 แผนดำเนินงานประจำปี 2564
O11 รายงานการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน (ต.ค.2563-มี.ค.2564)
O12 รายงานการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2563
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564
o19รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน (ต.ค.2563- มี.ค.2564)
020 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2563
รายงานผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณพ.ศ.2562 ตามคำแถลงนโยบาย ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน
ประชาสัมพันธ์แบบแสดงรายการคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.7)
ประชาสัมพันธ์บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.1)
 
>>ประชาสัมพันธ์ ประกาศอบต.น้ำเกี๋ยน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ
>>ประชาสัมพันธ์ ประกาศอบต.น้ำเกี๋ยน เรื่อง กำหนดช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแส ป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดรุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ของอบต.น้ำเกี๋ยน
ประชาสัมพันธ์ การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา
ร่วมแสดงความคิดเห็นร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน เรื่องตลาด
   

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา

(Self Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลน้ำเกี๋ยน
ประชุมประจำเดือนพนักงาน อบต.น้ำเกี๋ยน
 
 
จัดซื้อ-จัดจ้าง

- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกส์คอนกรีตทับผิวถนนเดิมภายในหมู่บ้าน บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (22 มกราคม 2564)

- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกส์คอนกรีตทับผิวถนนเดิมภายในหมู่บ้าน บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (22 มกราคม 2564)
- ประกาศปรกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ไม่มีไหล่ทาง) สายห้วยริน บ้านต้นกอก หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำเกี๋ยน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (19 พ.ค.63)
- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตโดยการเสริมผิวพาราแอสฟัลท์ติก หมู่ที่ 2-3 (27 มี.ค.63)
- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตโดยการเสริมผิวพาราแอสฟัลท์ติก หมู่ที่ 3-4 (27 มี.ค.63)
- ประกาศประกวดราคาก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ (12 กุมภาพันธ์ 2562)
- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณหนองขี้แร้ง-บริเวณสวนนายวรวุฒิ มูลฐี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิส์ (e-bidding) 13 ธันวาคม 2561
- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(บริเวณสามแยกสวนายเติมศักดิ์ ทะเกียง-สี่แยกสวนนายวินัย ธิราช) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 ธันวาคม 2561
- ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายห้วยคำ) หมู่ที่ 1 (25 กรกฎาคม 2560)
- ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหมู่ที่ 2 (26 พฤษาคม 2560)
- ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหมู่ที่ 3 (26 พฤษาคม 2560)
- ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหมู่ที่ 5 (26 พฤษาคม 2560)
- ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีต อบต.น้ำเกี๋ยน 14 มีนาคม 2556
- ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารพิพิธภัณฑ์ชุมชนตำบลน้ำเกี๋ยน 14 มีนาคม 2556
- ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบมีฝาปิด บ้านน้ำเกี๋ยนเหนือ หมู่ที่ 2 16 มีนาคม 2556
- ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบมีฝาปิด บ้านต้นกอก หมู่ที่ 3 16 มีนาคม 2556
- ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต คสล.บ้านน้ำเกี๋ยนใต้ หมู่ที่ ๑ / ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๖
- ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต คสล.บ้านใหม่สันติสุข หมู่ที่ ๕ / ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๖
- ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต คสล.บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๔ / ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๖
- ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต คสล.บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๔ / ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖
- ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต คสล.บ้านใหม่สันติสุข หมู่ที่ ๕ / ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖
- ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ฌาปนสถานตำบลน้ำเกี๋ยน / ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
- ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ / ๗ สิงหาคม ๒๕๕๖
- ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลน้ำเกี๋ยน / ๗ สิงหาคม ๒๕๕๖
- ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำและปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลน้ำเกี๋ยน / ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๖
- ประกาศสอบราคาจ้าง จำนวน ๖ โครงการ / ๙ กันยายน ๒๕๕๖
- ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบมีฝาปิด ม.๕ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗
- ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบมีฝาปิด ม.๔ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗
- ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบมีฝาปิด ม.๒ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗
- ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗ (๖ มิถุนายน ๒๕๕๗)
- ประกาศสอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต คสล.(โดยวิธีปูยางแอสพัลส์ติก) (๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗)
- ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต คสล.. บ้านน้ำเกี๋ยนใต้ หมู่ที่ ๑ (๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗)
- ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต คสล. บ้านใหม่สันติสุข หมู่ที่ ๕ (๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗)
- ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต คสล. บ้านน้ำเกี๋ยนใต้ หมู่ที่ ๑ จำนวน ๒ จุด (๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗)
- ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านต้นกอก หมู่ที่ ๓ (๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗)
- ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านน้ำเกี๋ยน หมู่ที่ ๒ (๙ ตุลาคม ๒๕๕๗)
- ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านใหม่สันติสุข หมู่ที่ ๕ (๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗)
- ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗)
- ประกาศตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านต้นกอก หมู่ที่ ๓
- ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๔ (๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗)
- ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๔ (๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗)
- ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำเกี๋ยนใต้ หมู่ที่ ๑ (๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗)
- ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่สันติสุข หมู่ที่ ๕ (๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗)
- ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่สันติสุข หมู่ที่ ๕ (๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗)
- ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหมสันติสุข หมู่ที่ ๕ (๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗)
- ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬาตำบลน้ำเกี๋ยน (๑๒ มกราคม ๒๕๕๘)
- ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบมีฝาปิด หมู่ที่ ๒ (๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘)
-ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต คสล.. บ้านน้ำเกี๋ยนใต้ หมู่ที่ ๑ ( ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘)
-ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต คสล.. บ้านน้ำเกี๋ยนใต้ หมู่ที่ ๑ (๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘)
-ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างขยายเขตระบบน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๔ (๑๘ มิ.ย.๒๕๕๘)
-ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างขยายเขตระบบน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ (๑๙ มิ.ย.๒๕๕๘)
-ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ (๒๖ ส.ค.๒๕๕๘)
-ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างขยายท่อเมนจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ (๒๘ ส.ค.๒๕๕๘)
-ประกาศอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำเกี๋ยนใต้ (๑๗ กันยายน ๒๕๕๘)
-ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓-หมู่ที่ ๔ (๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘)
- ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่่ 2 - หมู่ 5 (๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘)
- ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีต(ลาดยางแอสฟัลท์ทับผิวคอนกรีต)บ้านใหม่สันติสุข หมู่ที่ 5 (16 มิถุนายน 2559)
-ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 (31 สิงหาคม 2559) เอกสารแนบ1 เอกสารแนบ2
-ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (30 กันยายน 2559)
- ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง-โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์-ม.1-2-5 (22 ก.พ.62)
- ประกาศเผยแพร่สัญญาจ้าง-โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์-ม.1-2-5 (27 ก.พ.62)
- ประกาศเผยแพร่สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสวนนายเติมศักดิ์-ทะเกียง-ม.4 (16ม.ค.62)
- ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสวนนายเติมศักดิ์-ทะเกียง ม.4 (24 ธ.ค.61)
- ประกาศผลการจัดจ้างคก.ก่อสร้างถนนคสล.ม.4 (บริเวณหนองขี้แร้ง-บริเวณสวนนายวรวุฒิ มูลฐี) (2 ม.ค.62)
- ประกาศเผยแพร่สัญญาจ้าง-คก.ก่อสร้างถนน-คสล.ม.4 (บริเวณหนองขี้แร้ง-บริเวณสวนนายวรวุฒิ มูลฐี) (23 มกราคม 2562)
 
รายละเอียดราคากลาง
-ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านตันกอก หมู่ที่ 3 สายทางบ้านนายสุทธิพงษ์ ธนะวงค์ (15 กุมภาพันธ์ 2564)
-ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านน้ำเกี๋ยนใต้ หมู่ที่ 1 บริเวณสามแยกบ้านนายสวัสดิ์ ซางนา บ้านนายถาวร จิตมะโน (15 กุมภาพันธ์ 2564)
-ราคากลาง โครงการลาดยางแอสฟัลท์ติกส์คอนกรีตทับผิวถนนเดิมภายในหมู่บ้านม.3 (19 มกราคม 2564)
-ราคากลาง โครงการลาดยางแอสฟัลท์ติกส์คอนกรีตทับผิวถนนเดิมภายในหมู่บ้านม.4 (19 มกราคม 2564)
-ราคากลาง โครงการว่างท่อประปาหมู่บ้าน ม.3 (4 มกราคม 2564)
-ราคากลาง โครงการต่อเติมหลังคาด้านข้างชานพักบันไดสำนักงานอบต.น้ำเกี๋ยน (22 ธันวาคม 2563)
-ราคากลาง โครงการปรัปบรุงระบบประปาหมู่บ้าน ม.4 (18 ธ.ค.2563)
-ราคากลาง โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ม.2 (10 ก.ย.2563) แบบบก.01
-ราคากลาง โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ม.5 (31 ส.ค.2563) แบบแปลน
-ราคากลาง โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน-ม.3 ( 25 ส.ค.2563) แบบแปลน
-ราคากลาง โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน-ม.1 ( 25 ส.ค.2563) แบบแปลน
-ราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารแปรรูปผลผลิตการเกษตรกลุ่มแม่บ้าน หมู่ที่1 (21 พ.ค.63)
-ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน-คสล.-สายห้วยริน-ม.3 (13 พ.ค.63)
-ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน-คสล.-สายห้วยริน-ม.3 (13 พ.ค.63)
-ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน-คสล.-สายกิ่วม่วง-ม.5 (13 พ.ค.63)
-ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน-คสล.-สายบ้านนางไกรทอง-คำฝั้น (13 พ.ค.63)
-ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน-คสล.-สายเขียงเก้าดู่-ม.5 (13 พ.ค.63)
- ราคากลาง ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต เสริมผิวพาราแอสฟัลท์ติก หมู่ที่2-3 (27 มี.ค.63)
- ราคากลาง ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต เสริมผิวพาราแอสฟัลท์ติก หมู่ที่3-4 (27 มี.ค.63)
- ราคากลาง ราคากลางก่อสร้างถนน-คสล.-ไม่มีไหล่ทาง-พร้อมวางท่อ-คสล.-สายห้วยตาดน้อย-หมู่ที่-2 10 ม.ค. 63
- ราคากลาง ราคากลางก่อสร้างกำแพงกันดิน-คสล.-พร้อมถมดินไหล่ทาง-หมู่ที่-3 10 มกราคม 2563
- ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ไม่มีไหล่ทาง) หมู่ที่ 3 9 ธันวาคม 2562
- ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน-คสล.-ม.2-สายนาผง 18 พฤศจิกายน 2562
- ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน-คสล.-ม.4-สายบ้านนางกรุงทอง-นิ่มนวล 18 พฤศจิกายน 2562
- ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน-คสล.-ม.5-สายดอยดังน้อย 18 พฤศจิกายน 2562
- ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและลานจอดรถภายในอบต.น้ำเกี๋ยน 8 มีนาคม 2562
- ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 28 ก.พ.2562
- ราคากลาง ก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ 12 ก.พ. 2562
- ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเล็ก(บริเวณหนองขี้แร้ง-บริเวณสวนนายวรวุฒิ มูลฐี) 28 พ.ย. 2561
- ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(บริเวณสามแยกสวนายเติมศักดิ์ ทะเกียง-สี่แยกสวนนายวินัย ธิราช) 28 พฤศจิกายน 2561
- ราคากลางโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตตลาดยางพาราม.1 (20 มิถุนายน 2561)
- ราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงหอประชุมม.1 (20 มิถุนายน 2561)
- ราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคาร(ศพด.) (7 มิถุนายน 2561)
- ราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคสล.ม.2-ม.3 (11 พฤษภาคม 2561)
- ราคากลางโครงการก่อสร้างเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตม.5 (30 เมษายน 2561)
- ราคากลางโครงการก่อสร้างเสริมผิวยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.5 (30 เมษายน 2561)
-ราคากลางเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (4 เมษายน 2561)
- ราคากลางโครงการก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.ม.2 150 ม. (23 มีนาคม 2561)
- ราคากลางโครงการก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.ม.2 60 ม. (23 มีนาคม 2561)
- ราคากลางราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.ม.3 (23 กุมภาพันธ์ 2561)
- ราคากลางราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.3 (23 กุมภาพันธ์ 2561)
- ราคากลางการจัดซื้อสารส้มชนิดก้อนใสและปูนขาว (15 พฤศจิกายน 2560)

- ราคากลางโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กอบต.น้ำเกี๋ยน (17 สิงหาคม 2560)

-ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายห้วยคำ) (17 กรกฎาคม 2560)
-ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหมู่ที่ 2 (18 พฤษาคม 2560)
-ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหมู่ที่ 3 (18 พฤษาคม 2560)
-ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหมู่ที่ 5 (18 พฤษาคม 2560)
-โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านน้ำเกี๋ยน หมู่ที่ ๒ (๙ ตุลาคม ๒๕๕๗)
-โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านใหม่สันติสุข หมู่ที่ ๕ (๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗)
- โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗)
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำเกี๋ยนใต้ หมู่ที่ ๑ (๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗)
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๔ (๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗)
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๔ (๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗)
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่สันติสุข หมู่ที่ ๕ (๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗)
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่สันติสุข หมู่ที่ ๕ (๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗)
-โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหมสันติสุข หมู่ที่ ๕ (๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗)
-ก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬาตำบลน้ำเกี๋ยน (๑๒ มกราคม ๒๕๕๘)
-โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบมีฝาปิด หมู่ที่ ๒ (๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘)
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต คสล.. บ้านน้ำเกี๋ยนใต้ หมู่ที่ ๑ ( ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘)
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต คสล.. บ้านน้ำเกี๋ยนใต้ หมู่ที่ ๑ ( ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘)
-โครงการก่อสร้างขยายเขตระบบน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๔ (๑๘ มิ.ย.๒๕๕๘)
-โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำ คสล.หมู่ที่ 4 (14 มี.ค.2559) เอกสารแนบ1 เอกสารแนบ 2
-โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 2 (14 มี.ค.2559) เอกสารแนบ1 เอกสารแนบ 2
-โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 3 (14 มี.ค.2559) เอกสารแนบ1 เอกสารแนบ 2
-โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีต(ลาดยางแอสฟัลท์ทับผิวคอนกรีต)บ้านใหม่สันติสุข หมู่ที่ 5 (16 มิถุนายน 2559)
-ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (30 กันยายน 2559)
- ประกาศราคากลางอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (30 กันยายน 2559)
- ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4 (28 พ.ย.2559)
- ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงศาลาป่าสุสาน หมู่.4 (27 ธ.ค.2559)
- ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน้ำบ่อบำบัดน้ำเสีย-ม.2 (7 กุมภาพันธ์ 2560)
- ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบมีฝาปิด-ม.2 (7 กุมภาพันธ์ 2560)
- ประกาศราคากลาง โครงการศาลาป่าสุสาน-ม.3 (16 มีนาคม 2560)
- ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์-ม.5 (16 มีนาคม 2560)
- ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง สายบ้านน้ำเกี๋ยนเหนือ ม.2เชื่อมต่อบ้านต้นกอก หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำเกี๋ยน (21 มิถุนายน 2560)
- ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. หมู่ที่ 1 ( 23 มิถุนายน 2560)
 
- ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างพ.ศ.2562-โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ ม.1-2-5 (12 กุมภาพันธ์ 2562)
- ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างพ.ศ.2562โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายสวนนายเติมศักดิ์-ทะเกียง-ม.4 (28 พฤศจิกายน 2561)
 
ประกาศการกำหนดระยะเวลาการลดขั้นตอนการปฎิบัติราชการ
แผนภูมิการให้บริการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่
แผนภูมิขั้นตอนกรณี สนับสนุนน้ำอุปโภค บริโภค
แผนภูมิขั้นตอนการให้บริการการระงับเหตุเพลิงไหม้
แผนภูมิขั้นตอนการให้บริการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
แผนภูมิขั้นตอนให้บริการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน
แผนภูมิขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาสามปี
เตือนภัยจากกรมอุตุนิยมฯ และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ร่างข้อบัญญัติการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. ............
ร่างข้อบัญญัติการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. .............
ร่างข้อบัญญัติสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. .............
ร่างข้อบัญญัติกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. .............
ร่างข้อบัญญัติการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. .............
ประกาศ แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๓)
ประกาศ แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๓) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
ประกาศ การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1

องค์กรพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนตำบลน้ำเกี๋ยน "กองทุนสวัสดิการชุมชน" จัดเก็บเงินร่วมกันวันละบาทจากหนึ่งบาท จะเพิ่มพูนสะสม เกิด แก่ เจ็บไข้ ได้ใช้เงินของตน อิ่ม อุ่น ล้น ด้วยกองทุนสวัสดิการฯ.....

พัฒนาการตลาดสดบ้านน้ำเกี๋ยนกับการได้รับรางวัล....
เวทีชาวบ้านของการมีส่วนเรียนร่วมกัน.....
การมีส่วนร่วมอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ "ลำน้ำเกี๋ยน"

 

ร้องทุกข์ - ร้องเรียน

ติดต่อ

นายมังกร ดีปินตา

ส.ต.อ. เสงี่ยม สายอุทธา

โทร.054-719417 หรือ Email: namkain@hotmail.com

 

 

สิบตำรวจเอกเสงี่ยม สายอุทธา

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน

ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน


ค้นหาใน GOOGLE.CO.TH
ค้นหาใน GOOGLE.com