งบการเงิน จัดซื้อจัดจ้าง ร้องเรียนร้องทุกข์ทั่วไป ร้องเรียนประพฤติมิชอบ ติดต่อเรา
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน 173 หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำเกี๋ยน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน www.namkainlocal.com , Email: saraban_06551406@dla.go.th, โทร.054-719417 ,โทรสาร 054-719418

แบบฟอร์ม
 
 
ประวัติตำบลน้ำเกี๋ยน
นโยบายการบริหารงาน
วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์
กิจกรรม
O3 อำนาจหน้าที่ของอบต.

O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

1* ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565

2*ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

O1 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
O6 กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือ การปฏิบัติงานของอบต.
พรบ./พรก.
บุคลากร
**O2 คณะผู้บริหารอบต.
**สภาอบต.
**ปลัดอบต.น้ำเกี๋ยน
**สำนักปลัด
**กองคลัง
**กองการศึกษาฯ
**กองช่าง
 
ข้อมูลสารสนเทศ
>ข้อมูลทะเบียนประวัติข้าราชการอบต.น้ำเกี๋ยน
-ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน
1.สำนักงานปลัด
-หัวหน้าสำนักงานปลัด
-เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
-นักพัฒนาชุมชน
2.กองคลัง
-ผู้อำนวยการกองคลัง
-นักวิชาการการเงินและบัญชี
-นักวิชาการจัดเก็บรายได้
-เจ้าพนักงานพัสดุ
3.กองช่าง
- ผู้อำนวยการกองช่าง-
-นายช่างโยธา
4.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
-ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
> มุมอาเซียน
> ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารราชการ
> ดาวน์โหลดตราสัญลักษณ์อบต.น้ำเกี๋ยน
> เว็ปไซค์ อปท.
> ระบบข้อมูลกลาง อปท.
> ข้อมูล อปท.
> มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง อบต.
 
ระบบสารสนเทศ
> ระบบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอปท.
> ระบบเบี้ยยังชีพ

> ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหารและ

สมาชิก อปท.
> ระบบบันทึกบัญชีท้องถิ่น (E-LAAS)
> เว๊ปไซค์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
> เว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดน่าน

> การวางแผนและประเมินผล (E-Plan)

> ควบคุมภายใน
> ระบบข้อมูลบุคลากร อปท.
> คู่มือการปฏิบัติ ( Competency )
ข้อมูลข่าวสาร
>ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

>คณะศึกษาดูงานพื้นที่ต.น้ำเกี๋ยน

>แผนที่เดินทางมาน้ำเกี๋ยน
>ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยว ต.น้ำเกี๋ยน
> ข้อมูลข่าวสาร อบต.
>หนังสือราชการกรมฯ
>พรบ./พรก.
>กฏกระทรวง/ระเบียบ/ข้อบังคับ
>มติก.อบต.จ.น่าน
>ทีวี-โทรทัศน์
  ช่อง 3   
  ช่อง 5  
  ช่อง 7  
  ช่อง 9  
  ช่อง 11  
  ช่อง TITV 

>หนังสือพิมพ์-ข่าว
ไทยรัฐ 
  เดลินิวส์ 
  มติชน   
  คม ชัด ลึก 
  บ้านเมือง 
  ข่าวสด 
  แนวหน้า 
  ผู้จัดการ 
  กรุงเทพธุรกิจ 
  ฐานเศรษฐกิจ 
  ประชาชาติธุรกิจ 
  ไทยโพสต์  
  บางกอก โพสต์ 
  โพสต์ทูเดย์ 
  สยามกีฬา 
  The Nation 
 
 
 
 
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
>O23 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
>o24 การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
>O25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล

>O26 รายงานผลการบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคลประจำปี

=027 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการ ทุจริตและประพฤติมิชอบ
=o28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ
=o29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบประจำปี
การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
=o32 ช่องทางรับฟังความคิดเห็น ต่อการดำเนินงาน
=o33 การเปิดโอกาสให้เกิดการส่วนร่วม

>> การประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านน้ำเกี๋ยนใต

>> การประชุมประชาคมตำบลเพื่อการ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
>>สัมมนาสร้างความรู้สร้างความเข้าใจ กับผู้เกี่ยวข้องในการพัฒนาศักยภาพ ผลิตภัณฑ์และการท่องเที่ยวในรูปแบบ Home Stay ของชุมชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วม
 
 
= ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
=การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
-รายงานโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส ในการปฏิบัติราชการ
=o34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
= การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
=o036 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
=o37 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการ ป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2566 (ต.ค.65-มี.ค.66)
=o38 รายงานผลการดำเนินการป้องกัน การทุจริต ประจำปี พ.ศ.2565
=042 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
=o43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริม คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
การปฏิบัติงาน-การให้บริการ
=o14 คู่มือการปฏิบัติงานหรือมาตรฐาน การปฏิบัติงาน
=o15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
=o16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ตุลาคม 2565
พฤศจิกายน 2565
ธันวาคม 2565
มกราคม 2566
กุมภาพันธ์ 2566
มีนาคม 2566
เมษายน 2566
พฤษภาคม 2566
มิถุนายน 2566
กรกฎาคม 2566
สิงหาคม 2566
กันยายน 2566

=o17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการ ให้บริการ

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
=o18 E-Service
 
 
= แผนที่ตั้งหน่วยงาน Google Maps
 
 
 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจข้อมูลความพึงพอใจ ของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาใช้ในการพัฒนาส่งเสริม และปรับปรุง การบริการสาธารณะ ตั้งแต่วันนนี้ ถึง 28 กรกฎาคม 2566 ช่องทาง https://bit.ly/LPAsurvey66

กฏบัตรการตรวจสอบภายใน อบต.น้ำเกี๋ยน 2565
กฏบัตรการตรวจสอบภายใน อบต.น้ำเกี๋ยน 2566
กฏบัตรการตรวจสอบภายใน อบต.น้ำเกี๋ยน 2567
ประกาศอบต.น้ำเกี๋ยน เรื่อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ประกาศอบต.น้ำเกี๋ยน เรื่อง ยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาเอกสารอื่นๆที่ทางราชการออกให้กับประชาชน ในการติดต่อ ราชการของอบต.น้ำเกี๋ยน

ประกาศ อบต.น้ำเกี๋ยน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อรับรับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป เพื่อปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ส่วนกลาง (14 กันยายน 2565)

กิจกรรมการดำเนินการถังขยะเปียกลดโลกร้อน

ประชาสัมพันธ์การทิ้งขยะมูลฝอย
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน ประชาสัมพันธ์จุดทิ้งขยะอันตรายและขยะพิษโดยได้ จัดทำที่ทิ้งขยะอันตรายและขยะพิษ ณ บริเวณข้างพิพิธภัณฑ์อบต.น้ำเกี๋ยน เพื่อให้บริการประชาชนในพื้นที่ตำบลน้ำเกี๋ยนนำขยะอันตราย และขยะพิษ มาทิ้ง ณ จุดบริการนี้โดยองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยนจะมีการกำจัด ขยะอันตราย ตามแนวทางที่เกี่ยวข้องต่อไป

#039# ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน  เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยนจังหวัดน่าน  พ.ศ. 2566-2568

#039-1#-ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น

#039-2#-ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น

#041# การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
- ประชาสัมพันธ์ การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
- ประชาสัมพันธ์ การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563
- ประชาสัมพันธ์ การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน2564
- ประชาสัมพันธ์ การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565
-ประชาสัมพันธ์โครงการบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่และให้คำปรึกษาแนะนำการชำระภาษี ปี 2562
- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถิติประชากรพื้นที่ตำบลน้ำเกี๋ยน ข้อมูลเดือนกันยายน 2564
- ประชาสัมพันธ์ ประกาศรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล/พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น(7-2-65)
- ประชาสัมพันธ์ รายงานแนวทางในติดตามและตรวจสภาพตลาดตำบลน้ำเกี๋ยน
- ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมต่อต้านยาเสพติดอบต.น้ำเกี๋ยน
- ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการส่งเสริมด้านกีฬาของอบต.น้ำเกี๋ยน
- ประชาสัมพันธ์ ลานกีฬา/สนามกีฬาที่จัดให้ใช้ในการแข่งขันกีฬาหรือออกกำลังกายในพื้นที่ตำบลน้ำเกี๋ยน
- ประชาสัมพันธ์ ผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลน้ำเกี่ยน
- ประชาสัมพันธ์ ทะเบียนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงอบต.น้ำเกี๋ยน
O11 แผนดำเนินงานประจำปี 2566
O12 รายงานการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน (ต.ค.2565-มี.ค.2566)
>>>รายงานยอดงบประมาณคงเหลือปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประจำเดือนมีนาคม 2566
O13 รายงานการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2565
o11แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2566
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน (ต.ค.2564- มี.ค.2565)
>>>>>> ประกาศ รายงานผลการดำเนินงานการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.65-มิ.ย.65)
>>>>>> ประกาศ รายงานผลการดำเนินงานการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.65-ก.ย.65)
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2565
รายงานผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณพ.ศ.2562 ตามคำแถลงนโยบาย ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน
ประชาสัมพันธ์แบบแสดงรายการคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.7)
ประชาสัมพันธ์บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.1)
ประชาสัมพันธ์บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3)
ประชาสัมพันธ์บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของธนารักษ์
ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.1)
ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.7)
 
>>ประชาสัมพันธ์ ประกาศอบต.น้ำเกี๋ยน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ
>>ประชาสัมพันธ์ ประกาศอบต.น้ำเกี๋ยน เรื่อง กำหนดช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแส ป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดรุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ของอบต.น้ำเกี๋ยน
รายงานผลการประเมินผลการจัดการบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและ ค่าเป้าหมายขั้นตามมาตรฐานการจัดการบริการสาธารณะของ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน ประจำปี 2566

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา

(Self Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลน้ำเกี๋ยน
ประชุมประจำเดือนพนักงาน อบต.น้ำเกี๋ยน
 
นโยบายองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน ปลอดบุหรี่
 
ประกาศการกำหนดระยะเวลาการลดขั้นตอนการปฎิบัติราชการ
แผนภูมิการให้บริการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่
แผนภูมิขั้นตอนกรณี สนับสนุนน้ำอุปโภค บริโภค
แผนภูมิขั้นตอนการให้บริการการระงับเหตุเพลิงไหม้
แผนภูมิขั้นตอนการให้บริการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
แผนภูมิขั้นตอนให้บริการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน
แผนภูมิขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาสามปี
เตือนภัยจากกรมอุตุนิยมฯ และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ร่างข้อบัญญัติการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. ............
ร่างข้อบัญญัติการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. .............
ร่างข้อบัญญัติสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. .............
ร่างข้อบัญญัติกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. .............
ร่างข้อบัญญัติการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. .............
ประกาศ แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๓)
ประกาศ แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๓) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
ประกาศ การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1

องค์กรพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนตำบลน้ำเกี๋ยน "กองทุนสวัสดิการชุมชน" จัดเก็บเงินร่วมกันวันละบาทจากหนึ่งบาท จะเพิ่มพูนสะสม เกิด แก่ เจ็บไข้ ได้ใช้เงินของตน อิ่ม อุ่น ล้น ด้วยกองทุนสวัสดิการฯ.....

พัฒนาการตลาดสดบ้านน้ำเกี๋ยนกับการได้รับรางวัล....
เวทีชาวบ้านของการมีส่วนเรียนร่วมกัน.....
การมีส่วนร่วมอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ "ลำน้ำเกี๋ยน"

 

ร้องทุกข์ - ร้องเรียน

ติดต่อ

นายโชติ ข่มแก้ว

ส.ต.อ. เสงี่ยม สายอุทธา

โทร.054-719417 หรือ Email: saraban_06551406@dla.go.th

 

 

นายโชติ ข่มแก้ว

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน


ค้นหาใน GOOGLE.CO.TH
ค้นหาใน GOOGLE.com