องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน www.namkain.com , Email: namkain@hotmail.com, 054-684111

น้ำเกี๋ยน ตำบลเล็ก ๆ ที่ตั้งอยู่ในกิ่งอำเภอภูเพียง  จังหวัดน่าน  มีลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบสูงและติดกับพื้นที่ป่าต้นน้ำ  ซึ่งเป็นต้น กำเนิดของลำน้ำเกี๋ยน  ซึ่งเป็นเสมือนเส้นโลหิตหล่อเลี้ยงชุมชนและพื้นที่การเกษตรกรรมที่นี้ประกอบด้วยหมู่บ้าน  5  หมู่บ้าน  จำนวน  657  หลังคาเรือน  ชาวบ้านส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  มีเพียง  20  ครอบครัวที่นับถือศาสนาคริสต์ ชาวบ้านส่วนใหญ่ประอาชีพ ปลูกพืชไร ่เช่นข้าวโพด  งา  ถั่วเหลือง  และปลูกข้าว  
 
ตำบลน้ำเกี๋ยน  เดิมอยู่ในเขตการปกครองของตำบลน้ำแก่น  อำเภอเมืองน่าน  จังหวัดน่าน  มี  5  หมู่บ้าน ต่อมาในวันที่  19 มิถุนายน 2533 ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยให้มีการเปลี่ยนแปลงเขตตำบลใหม่จากบ้านน้ำเกี๋ยนเป็นตำบลน้ำเกี๋ยน  โดยมีเขตการปกครองรวม  5  หมู่บ้าน  คือ

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

ครัวเรือน

จำนวนประชากร

ชาย

หญิง

1

บ้านน้ำเกี๋ยนใต้

217

724

341

383

2

บ้านน้ำเกี๋ยนเหนือ

145

445

220

225

3

บ้านต้นกอก

176

595

294

301

4

บ้านใหม่พัฒนา

195

625

310

315

5

บ้านใหม่สันติสุข

145

451

222

229

รวม

878

2,840

1,387

1,453

ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2564

ตำบลน้ำเกี๋ยนได้รับประกาศจัดตั้งยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล จากกระทรวงมหาดไทย  เมื่อวันที่  11 เดือน สิงหาคม 2542  ตั้งอยู่เลขที่ 173  หมู่ที่ 4  ตำบลน้ำเกี๋ยน  กิ่งอำเภอ ภูเพียง  จังหวัดน่าน  มีเนื้อที่ประมาณ  3  ไร่  พื้นที่ปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน  ทิศเหนือติดกับตำบลฝายแก้ว  ทิศใต้ติดกับตำบลน้ำแก่น  ทิศตะวันออกติดกับอำเภอแม่จริม  ทิศตะวันตกติดกับตำบลม่วงตึ๊ด  มีเนื้อที่รับผิดชอบประมาณ  88  ตารางกิโลเมตร  

สภาพเศรษฐกิจ
ด้านอาชีพ
เกษตรกรรม
-  ทำนา ประมาณ    680   ไร่
-  ทำสวน ประมาณ    523   ไร่
-  ทำไร่ ประมาณ 4,200   ไร่
การประมง
-  เลี้ยงปลาจำนวน   75  บ่อ
อุตสาหกรรมในครัวเรือน
-  ตีเหล็ก,ทอผ้าพื้นเมือง,ประดิษฐ์ดอกไม้จัน,ตัดเย็บเสื้อผ้า,ผลิตไข่เสริมไอโอดีน,เพาะเห็ด
ปศุสัตว์
- เลี้ยงสุกร,เลี้ยงไก่สามสายเลือด,ไก่พันธุ์พื้นเมือง,เลี้ยงโค,เลี้ยงกระบือ
ด้านธุรกิจ
ศูนย์สาธิตการตลาด  จำนวน   4    แห่ง
ปั้มน้ำมันและก๊าซ     จำนวน   1    แห่ง
ปั้มหลอด              จำนวน   3   แห่ง
โรงสีขนาดเล็ก        จำนวน  13  แห่ง
ร้านค้า                  จำนวน  21  แห่ง
ร้านตัดผม              จำนวน   4  แห่ง
ตลาดสดและลานค้าชุมชน  จำนวน 1  แห่ง

สภาพสังคม
การศึกษา
-โรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา(ขยายโอกาส) จำนวน1 แห่ง
-ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลน้ำเกี๋ยน  จำนวน 1 แห่ง
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลน้ำเกี๋ยน   จำนวน 1 แห่ง
สถาบันและองค์กรทางศาสนาและวัฒนธรรม
-วัด  จำนวน  1  แห่ง  คือ วัดโป่งคำ  ตั้งอยู่บ้านใหม่พัฒนา 
-โบสถ์  จำนวน  1  แห่ง  คือ โบสถ์คริสเตียน  ตั้งอยู่บ้านใหม่สันติสุข 
การสาธารณสุข
สถานีอนามัยประจำตำบล จำนวน  1    แห่ง
สถานพยาบาลเอกชน       จำนวน  4    แห่ง
ศูนย์สาธารณสุขหมู่บ้าน (ศสมช.)จำนวน  5    แห่ง
การคมนาคม
ถนนคอนกรีต  จำนวน  14  สาย  ถนน รพช.(ลาดยาง)  จำนวน  2  สาย, ถนนลูกรัง  จำนวน  10  สาย
การโทรคมนาคม
ศูนย์ไปรษณีย์ประจำตำบลจำนวน 1  แห่ง
ศูนย์โทรศัพท์ดาวเทียมสาธารณะ จำนวน  7  แห่ง
ระบบอินเตอร์เน็ตตำบล  จำนวน        1   แห่ง

หน้าหลัก