องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน www.namkainlocal.com , Email: namkain@hotmail.com, 054-719417 ,

กรุณาตอบแบบสอบถาม

แบบประเมินความพึงพอใจ

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน

ประวัติตำบล
นโยบายการบริหารงาน
วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์
กิจกรรม
o3 อำนาจหน้าที่ของอบต.
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
o1 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ

o6 กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือ การปฏิบัติงานของอบต./ พรบ./พรก. กฏกระทรวง/ระเบียบ/ข้อบังคับ

บุคลากร
**o2 คณะผู้บริหารอบต.
**สภาอบต.
**ปลัดอบต.น้ำเกี๋ยน
**สำนักงานปลัด
**กองคลัง
**กองการศึกษาฯ
**กองช่าง
- ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุม
> ปี 2560
> ปี 2561
> ปี 2562
> ปี 2563
- ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา
> ปี 2560
> ปี 2561
> ปี 2562
> ปี 2563
ประชาสัมพันธ์กิจการสภา

16 ม.ค.63

ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยนสมัยประชุมสามัญสมัยแรก ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 1-15  กุมภาพันธ์ 2563

5 ก.พ.63

ประชาสัมพันธ์การนัดประชุมสภา สมัยประชุมวิสามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2563  ครั้งที่ 1 ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม อบต.น้ำเกี๋ยน

18 ก.พ.63

ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา สมัยประชุมสามัญสมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563  ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563

 10 มี.ค.63

ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภา สมัยประชุมวิสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563  ครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2563 เป็นต้นไปมีระยะเวลา 15 วัน

 11 มี.ค.63

ประชาสัมพันธ์การนัดประชุมสภา สมัยประชุมวิสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563  ครั้งที่ 1 ในวันที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม อบต.น้ำเกี๋ยน

20 มี.ค.63

ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา สมัยประชุมวิสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563  ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

13 เม.ย.63

ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยนสมัยประชุมสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 1-15  พฤษภาคม 2563

5 พ.ค.63

ประชาสัมพันธ์การนัดประชุมสภา สมัยประชุมสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563  ครั้งที่ 1 ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.๐๐น.เป็นต้นไป ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน

14 พ.ค.63

ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา อบต.น้ำเกี๋ยน สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 ไปแล้วเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563

12 มิ.ย. 63

ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี 2562 นับตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2563 และมีกำหนดไม่เกินสิบห้าวัน

15 มิ.ย. 63

ประชาสัมพันธ์การนัดประชุมสภา สมัยประชุมวิสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563  ครั้งที่ 1 ในวันที่ 22 มิถุนายน  2563 ตั้งแต่เวลา 09.๐๐น.เป็นต้นไป ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน

23 มิ.ย. 63

ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา อบต.น้ำเกี๋ยน สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 ไปแล้วเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563

10 ก.ค.63

ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยนสมัยประชุมสามัญสมัยที่ 3 ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 1-15 สิงหาคม 2563

7 ส..ค.63

ประชาสัมพันธ์การนัดประชุมสภา สมัยประชุมสามัญสมัยที่ 3 ประจำปี 2563  ครั้งที่ 1 ในวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.๐๐ น.เป็นต้นไป ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน

14 ส.ค.63

ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา อบต.น้ำเกี๋ยน สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563

19 ส.ค.63

ประชาสัมพันธ์การนัดประชุมสภา สมัยประชุมสามัญสมัยที่ 3 ประจำปี 2563  ครั้งที่ 2 ในวันที่ 26 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.๐๐ น.เป็นต้นไป ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน

31 ส.ค.63

ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา อบต.น้ำเกี๋ยน สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563

 

 

1 2 3