คู่มือการปฏิบัติราชการ จากการเก็บรวมรวมข้อมูลด้าน Competency ของบุคคลากร
> คัมภีร์นักวินัยมืออาชีพ
> คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี
> คู่มือการเลื่อนระดับ
> คู่มืองานธุรการ
> คู่มือการเขียนทะเบียนประวัติ
> คู่มือการปฏิบัติงานพัสดุ
> คู่มือการปฏิบัติงานจากระบบซีเป็นระบบแท่ง
> คู่มือตัวอย่างคำสั่งด้านบุคลากร
> มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง อบต.
> เลือกใช้ Facebook ให้ถูกวิธี
> เข็มเครื่องหมายวิทยฐานะของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
> คู่มือเทคนิคการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
> การจัดทำแผนท้องถิ่น(ยุทธศาสตร์ แผน3ปี)