ข้อมูลข่าวสาร

   
ปี 2552 แผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา 3 ปี
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2552
  แผนการดำเินินงานปี 2552
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2552
  รายงานการประชุมสภา ปี 2552 สมัยสามัญ สมัยวิสามัญ
  ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2552
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2552
   
   
ปี 2553 แผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา 3 ปี
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2553
  แผนการดำเินินงานปี 2553
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2553
  รายงานการประชุมสภา ปี 2553 สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2553
  รายงานการประชุมสภา ปี 2553 สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2553 ครั้งที่ 1
  รายงานการประชุมสภา ปี 2553 สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2553 ครั้งที่ 2
  ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2553
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2553
  รายงานทางการเงิน
  รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
   
   
   
   
   
VCD กำจัดยาเสพติดชุมชนตำบลน้ำเกี๋ยน
แผนผังกำหนดผู้รับผิดชอบงาน
แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม
ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
การบริการประชาชนในวันหยุดราชการและนอกเวลาราชการ
การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การควบคุมระบบควบคุมภายใน